Drink coffee. Talk politics. Blog opinions

Debate

តើប្រទេសកម្ពុជាគួតែដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យដែរឬទេ?

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការតទល់មតិរបស់កាហ្វេនយោបាយ! នេះគឺជាការធ្វើការតទល់មតិលើកទី១របស់យើង​​​ ហើយប្រធានបទគឺ៖​ «តើប្រទេសកម្ពុជា​គួតែដាក់បញ្ចូល​ មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ​ ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យដែរឬទេ?» ដែលមានវត្តមាន​ កញ្ញា​ សាមឿត ស៊ាវម៉េង​ ខាងស្រប​ និង លោក វណ្ណ​ ប៊ុនណា​ ខាងបដិសេធ ដោយម្នាក់ៗ​ជ្រើសរើសយកទឡ្ហីករណ៍តែចំនួន៣ប៉ុណ្ណោះ​ យកមកបកស្រាយ។ សូមបញ្ចាក់ផងដែរថា ទឡ្ហីករណ៍ដែលពួកគាត់បានយកមកដេញដោលនេះ មិនមែនជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នោះទេ ដោយសាតែយើងត្រូវកំណត់ឲ្យមានអ្នកស្រប និងអ្នកបដិសេធ។ គោលបំណងនៃការតទល់មតិ គឺដើម្បីលើកកម្នូពស់នូវវប្បធម៌សន្ទនាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំណោមយុវជននៅកម្ពុជា។ សូមអានការដេញដោលមតិនេះឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនសិន​ មុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនរបស់យើង។​ នេះដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបោះឆ្នោត​ បានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ ដោយប្រើប្រាស់គណនីហ្វេសប៊ុក។​ ក្រុមកាហ្វេនយោបាយ​ មិនមានសិទ្ធិនិងមិនអាចដឹងបានទេ​ថា អ្នកណាបានបោះឆ្នោតបេក្ខជនមួយណា។​ ការបោះឆ្នោត គឺអនាមិកទាំងអស់! រយ:ពេលនៃការបោះឆ្នោត​ គឺពីរសប្ដាហ៍ ហើយអ្នកដែលទទួលបានភាគរយច្រើនជាង​ គាត់គឺអ្នកឈ្នះ។ អ្នកអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើការដេញដោលនេះ នៅខាងក្រោមបាន!

koffee

Young People Are the Solution to End Corruption

Written by: Yin Verak, a 3rd year student majoring in Business Administration at Paññāsāstra University of Cambodia Edited by: Heng Kimkong, a Visiting Senior Research Fellow at Cambodia Development Center and a PhD Candidate in Education at The University of Queensland, Australia (Photo was taken on November 8, 2020 after a discussion with Mr. Ok Serei Sopheak, Good Governance Specialist, under the topic: "Good Governance at Sub-national Level" in Battambang province )   “I hate corruption. I don’t want to see any corrupt activities in my country anymore. I despise corruption. Corruption is dangerous for the country’s development. Corruption is an unspeakable issue.” There are what I have heard from different people who expressed their thoughts and perspectives about corruption. But the problem is, have they done anything to stop corruption? Or are they just words?    I believe that most people have known about how corruption negatively affects our country and our livelihood. Almost every sector of our country, even justice, education, healthcare, public services, and natural wealth, are seriously impacted by this unspeakable issue. Organizations, communities, individuals and the country as a whole are no exception. Corruption can undermine transparency, creditability, accountability, consistency and prosperity of the country. Besides, it brings many consequences to our country’s economy, society, politics, and governance, leading to an increase in poverty. According to the Transparency International, corruption is defined as “the abuse of entrusted power for private gain”. Corruption erodes trust, weakens democracy, hampers economic development and further exacerbates inequality, poverty, social division and environmental crisis. Corruption can be found everywhere including in the government, education system, business, healthcare sector, the media, politics, the courts, civil society, and so on and so forth; moreover, most people have engaged in it both directly and indirectly. People usually say that corruption is terrible. Additionally, they also know how serious and dangerous corruption is for their nation, their fellow country people, the world and even themselves. However, have they ever been involved in it? The answer would be “YES, they have, and many are probably still engaging in it.” I personally believe most, if not all, people have engaged in corruption and experienced this issue at least once in their lives. Moreover, I literally think that people engage in corruption because it’s beneficial for them. Politicians, public servants, NGO workers, business people, government officials, journalists, judges, lawyers, and anybody can engage and participate in corrupt activities. Corruption hurts everybody, affects everything and brings about many unspeakable consequences into this whole world. It can take from us, especially young people, the opportunity to learn, develop, grow, improve, seek, and obtain better lives and brighter futures. The young generation play a vital role in contributing to their country’s development. They also represent the future of their own country; essentially, they will be able to become potential leaders of tomorrow. To be the potential youth, they need fair and abundant opportunities in everything; however, everything will be ruined if there are corrupt activities. In fact, corruption not only curtails our opportunities, but it also badly affects every aspect of public services. It devastates the education system, leading to the low quality of education, mismanagement of the school system, lack of availability and quality of educational goods and services, unqualified students and teachers, educational inequality, high rates of unemployment, and so on. Besides, in terms of corruption in the healthcare sector, the judicial system and politics, the more money you have, the more opportunities, justice, power and the best quality of healthcare services you will get. Therefore, people who are in the low income group or in poverty have no chances to obtain quality and equitable access to public services, even if they are the citizens of the country just like the rich and the powerful. Environment, moreover, has also been harmed by the act of corruption. Natural resources, ecosystems and natural wealth are stolen and damaged by corrupters. All of these negatively impact our country’s development, to say the least. There are also a lot more consequences of corruption on people and every aspect of society.  Therefore, it is time to stop any kinds and any forms of corruption in order to save our country for the next generations. Young people are the solution to combat corruption As young people in this generation, we need to start from now to be the solution creators or initiators to fight against any forms of corruption; most importantly, we need to normalize anti-corruption campaigns and make them a norm in our society as well as in this whole world in order to build equality and transparency for all. Young people have to strengthen, renew, refresh and renovate all systems and factors of their own country; especially, the laws, policies, mechanism, procedure and so on in order to make them stronger and more efficient. We also need to ensure the successful and effective policy implementation. Below are some suggestions for youth to make a difference in their country and to fight against corruption. First things first, it all starts within ourselves. We need to be truly and strongly educated, which means we should have knowledge, ability, skills and experience to understand the causes and effects of corruption, as well as understand the laws and mechanisms that the government uses to fight against corruption. We also need to examine and take part in enhancing the implementation of those mechanisms and other strategies to combat corruption. The goal is to innovate the solutions, figure out how to solve all of these problems and enhance the transparency and accountability in all sectors of society. Moreover, we have to value moral, transparent and honest activities as always. Particularly, we need to be committed and avoid engaging in corruption so that we can contribute to minimizing corrupt activities in our society. If we take part in this good social cause actively, sooner or later corruption in our society will be gone.  As young people, we can also inspire and influence other people based on our understanding and commitment to an anti-corruption mindset. We can mobilize other youth to raise public awareness, build understanding, and motivate as well as empower others to be strongly, physically and mentally active in promoting transparency and the anti-corruption system in the country; specifically, we have to act to bring about inspirations and movements against corruption in all aspects in our society. To do so, we can utilize social media platforms because social media is a powerful, effective and quick way to reach out to others. Therefore, we can post and share blogs, vlogs, quotes, pictures, news, perspectives, opinions and so on through the platforms. Moreover, we need to report any activities related to corruption through the internet in order to expose this issue and let others know how bad it is and how we all can work together to solve it. We can conduct online campaigns to engage other youth to form a critical mass to fight against corruption and corrupt people. We can also form small groups in our local communities or large groups with international youth who want to stop the same issue. Additionally, we can discuss, learn from each other and share our points of view or solutions with our friends, colleagues, families, and other youth. This is not only for eliminating corruption but also for addressing other social issues.  We can also work closely with civil society organizations, NGOs, youth groups or even government officials to combat corruption and promote corruption-free society. We need to follow and observe how our taxes are collected and spent. Besides, we should participate and engage in any policy development and implementation activities to enhance effectiveness, transparency and accountability. Engaging in public policy debates and anti-corruption initiatives can enable us to understand the existing corruption policy, how effective the policy is, and what needs to be improved. We need to also understand the gap between the policy and the implementation to find ways to contribute to the effectiveness of policy implementation. Most importantly, we have to expand our understanding and build skills as well as experience on how to resolve and prevent corrupt practices in our communities.   In summary, corruption is unacceptable. It is undeniably, culturally and socially disgraceful. As the young generation, we need to change this diabolical habit and embrace a new system that is free from corruption. We need to step up, raise our voices and take action to ensure that our country and every aspect of our society are corruption-free. Don’t just hate corruption, but stop ourselves from being involved in it.  We need to stop it from stealing our future by starting to kill it now!   *This blog is produced with the financial support from the European Union and The Swedish International Development Cooperation Agency through Transparency International Cambodia and ActionAid Cambodia. Its contents do not reflect the views of any donors.  

Politik

Myanmar Crisis to Pose Challenges for Cambodia’s ASEAN Chairmanship 2022

Written by: Vann Bunna, a Master Student of Political Science at Jamia Millia Islamia University, India, and a Research Fellow at the Cambodian Institute for Cooperation and Peace. All views expressed are his own.  Edited by: Heng Kimkong, a Visiting Senior Research Fellow at Cambodia Development Center and a PhD Candidate in Education at The University of Queensland, Australia Credit: "The ASEAN Agenda: Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen" by World Economic Forum is licensed under CC BY-NC-SA 2.0 Cambodia is expected to assume the annually rotating chair of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in 2022 for the third time since it joined the regional bloc in 1999. The political crisis in Myanmar will pose great challenges for Cambodia as an ASEAN chair in 2022 if the issue cannot be solved timely under Brunei’s ASEAN chairmanship this year. Myanmar military staged a coup and seized power from the democratically elected government on February 1, 2021. It detained the country’s de facto leader Aung San Suu Kyi and other senior members of the ruling National League for Democracy (NLD). A few ASEAN countries have expressed their concerns on the military coup. However, Cambodia has yet to express a clear position on the Myanmar issue. Cambodia’s stance on the crisis has swayed remarkably. Cambodian Prime Minister Hun Sen previously declined to comment on the Myanmar military coup as he considered it as an “internal affair” of Myanmar. The Cambodian government has also asked civil society not to interfere with Myanmar’s affairs as Cambodia adheres to ASEAN’s non-interference principle. Nevertheless, given the increase of violence on anti-coup protesters, sanctions from the international community on the military regime, and China’s support of the ASEAN role in addressing the issue, Cambodia has changed its position on Myanmar. Cambodia has expressed its concern on the escalation of violence and demonstrated its willingness to put Myanmar on a path to normalcy through the ASEAN framework. Moreover, given that the Myanmar issue may place a considerable burden on Cambodia’s ASEAN Chairmanship in 2022, Hun Sen recently joined ASEAN’s special meeting alongside several other ASEAN leaders to discuss solutions to the crisis. He also shared his experience in implementing the win-win policy to successfully end a prolonged civil war in Cambodia with military junta leader Ming Aung Hlaing. Remarkably, ASEAN reached a five-point consensus on the situation of the Myanmar crisis in last weekend’s summit. The consensus included (a) the immediate cessation of violence; (b) the commencement of constructive dialogue among all parties concerned; (c) the appointment of ASEAN special envoy; (d) the provision of humanitarian assistance; and (e) a visit by the special envoy and delegation to Myanmar to address the issue. Even though ASEAN could conclude the consensus with the junta, Myanmar’s political crisis may not end easily. ASEAN’s solutions on Myanmar may not be a success unless the junta commit to honour the agreements. However, the junta’s political will to implement the ASEAN five-point consensus on Myanmar seems low. For instance, in a statement after the ASEAN’s Myanmar crisis talk, the junta said that it would consider the ASEAN’s proposals “after stabilising the country” and their priority at the moment was to “maintain law and order” and “restore community peace and tranquillity”. This shows that the junta is unwilling to honour the ASEAN’s five-point agreements. In this regard, Myanmar’s political crisis is likely to continue for a long period of time, which will threaten regional peace and stability in general and give burdens to Cambodia as the next ASEAN chair in particular. Myanmar’s political crisis may give Cambodia a tough assignment in its role as an ASEAN chair in 2022.  Sustaining peace and stability in the bloc will be one of the most important priorities for Cambodia in 2022. However, political instability in Myanmar would be a major barrier to Cambodia’s performance as an ASEAN chair and its diplomatic bid to become an important player in promoting peace and stability in the region. In the worst-case scenario, the crisis would plunge Myanmar into a civil war, providing a great opportunity for great powers to advance their geopolitical interests. If this is the case, Myanmar will suffer a proxy war of great power rivalry, potentially putting the whole Southeast Asia region into their battlefield. All of these will weaken ASEAN centrality, especially in terms of addressing the regional challenges, and make ASEAN less relevant to international politics. Considering these challenges, it seems that Cambodia will have little room to make itself proud as a 2022 ASEAN chair. Another significant factor is that the crisis in Myanmar would add to the existing challenges that Cambodia needs to handle in 2022. Given the South China Sea Code of Conduct (COC) has yet to be signed,  it will be passed to Cambodia as ASEAN chair, giving the Kingdom more headache to facilitate ASEAN and China to reach an agreement. With failure to reach a consensus on COC under its ASEAN chairmanship, the Kingdom may once again be in trouble of losing face and credibility as it experienced in 2012 when it was an ASEAN chair. At the time, Cambodia was strongly blamed for failing to issue an ASEAN’s communiqué for the first time in ASEAN’s 45-year history. Amid this unfortunate scenario, the political crisis in Myanmar would be another heavy storm for Cambodia as it takes the helm of the ASEAN ship in 2022. To minimize the challenges, Cambodia needs to play an active and constructive role as much as possible to help Myanmar through the ASEAN mechanism and other regional and international diplomatic platforms. The Kingdom should play a role as a facilitator and mediator to the conflict in Myanmar and help its ASEAN peer to find a peaceful solution to the crisis. Even though the military junta seems unwilling to solve the ongoing issue for the time being, and Cambodia does not have much leverage over Myanmar, there will still be a room for the Cambodia to act. Cambodia needs to try its best to continue to constructively and actively engage with all relevant stakeholders in solving the crisis in Myanmar. Cambodia needs to demonstrate to ASEAN and the world that it has played its part as a responsible ASEAN member. This will help advance its image as “a small country with a big heart”.   

Politik

Koffee

Why Are There Few Cambodian Women in Diplomatic Careers?

Written by: Kong Sreynou, a 3rd-year student majoring in International Studies at Institute of Foreign Languages, RUPP. Edited by: Heng Kimkong, a Visiting Senior Research Fellow at Cambodia Development Center and a Ph.D. Candidate in Education at The University of Queensland, Australia.  Photo Credit: Royal Academy of Cambodia Media Team The fight for gender equality and equal employment opportunities has been around for decades as most careers were traditionally dominated by men. The fight is bound to get even more vigorous now and in the future. The importance of having an inclusive society where everyone has equal opportunities regardless of their gender, race or sexual orientation cannot be overstated. Despite ongoing efforts by the governments and non-governmental organizations (NGOs), women are still underrepresented in many professions in Cambodia as is the case in many other countries. In the realm of international relations,  a career as a diplomat has always been considered to be one of the most prestigious and important professions. Although female representation in careers in international affairs serves as the public face of any given country in terms of gender representation and empowerment, the number of female diplomats representing Cambodia abroad is still low.  At present, based on the data from the Cambodian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MoFA), there are only two female consul generals out of a total of 12 consul generals appointed to represent Cambodia overseas. The Royal Government of Cambodia attributes this low female representation to prevailing cultural and social norms that make it difficult for women to leave their home and accept an overseas posting. However, there are three main reasons that can explain the underrepresentation of female diplomats engaging in international affairs and diplomatic positions abroad.  First, it is the issue of gender bias that may have contributed to the limited number of women working in international affairs in Cambodia because those positions have been subjugated by men. Thus, it is understandable that overseas diplomatic positions have also been dominated by men. Although the percentage of women representatives has significantly increased since Cambodia began to rebuild itself in the 1990s, women still hold less than 20% of positions in politics. In this context, among 31 Cambodian ambassadors who represent the Royal Embassies of Cambodia abroad, there are only four (0.13%) female ambassadors, according to a report from the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Furthermore, women's underrepresentation in the diplomatic field can also be influenced by social norms and beliefs which stereotype women as lacking knowledge and skills to perform well diplomatically and internationally. Society also continues to doubt the ability and capacity of women in leadership positions that involve direct dealing with other nations or other nationals. Although the world is moving toward gender equality and putting more effort into empowering women in all sectors, skepticism toward women’s capability remains a critical issue. Many still question whether or not women can be equally as effective and efficient as men.  Second, it is related to individual factors as women have to encounter difficulties in navigating the demands of their family life and career. There is an extra burden for women to ensure that their career aspirations would not have a negative effect on their families. In Cambodia, women tend to have more family responsibilities. They need to look after the children and do a lot of housework. Therefore, paid employment could jeopardize their commitment to their domestic and maternal responsibilities. Moreover, they are constrained by social, cultural, and traditional norms. For example, a popular traditional code of conduct for women, called “Chbab Srey”,  lays out the ways in which a Cambodian woman should behave to be recognized as a good or perfect woman. This code of conduct and other explicit and implicit social norms have caused countless consequences on women’s well-being and their basic and fundamental rights as a person. They have been struggling to enjoy their freedom of choice, movement and expression throughout their lives. These social and cultural constraints have occurred and are contemplated as barriers preventing women from striving for their role in diplomatic positions and other careers. Traditionally, parents have always discouraged their female children to work far from home, let alone working abroad.  There are feelings of anxiety and doubt about their safety and survival because of the widely held belief that women are weak and fragile. This thinking may have somehow influenced how women nowadays aspire to involve themselves in male-dominated careers.  Third, gender disparagement is considered as another major problem that undermines women’s confidence and authority in their careers. Gender disparagement includes issues concerning verbal acts that tend to discredit and degrade women’s gender and their status. It is the demeaning comments about women and statements about women’s dress or appearance that make them lose their confidence to pursue their dream career and professional stature. It also involves repeated interruptions toward women while they are speaking. These interrupting verbal acts have lowered women’s esteem or standing. They could serve as challenges that discourage women from engaging in careers in diplomacy. Furthermore, within the male-dominated professions in the diplomatic sector, some women could also find themselves losing their confidence in voicing their opinions and ideas.  To conclude, in the light of women’s participation in policymaking, women still remain underrepresented in the foreign and diplomatic services. We can see that women are generally being barred from involvement in the realm of international relations for many reasons, ranging from the ongoing gender bias, traditional and cultural norms, and gender disparagement. Although there have been efforts to encourage and promote gender equality, available evidence still depicts the limited representation of women in politics and diplomatic careers. Thus, more efforts are needed to support and empower Cambodian women so that they can fully participate in making decisions within the realm of international affairs.      

For Gender Equality: Misogyny Must Be Stopped

Cambodia Should Consider Legalizing Same-Sex Marriage

Toxic Masculinity and Its Impact on Gender Equality 

Corruption in Cambodia: Causes, Impacts and Ways Forward to Eliminate It

Podcast

‘I used to talk about politics on Facebook, but now it’s scary’

By Adam Bemma, Alijazeera 23 Aug 2018 Phnom Penh, Cambodia – Samoeurth Seavmeng sits at a conference table wearing black horn-rimmed glasses. Meng – as she’s known online and to friends – glances at her smartphone and begins to speak to 10 other young Cambodians gathered at Politikoffee, a weekly forum held in a leafy diplomatic enclave of the capital Phnom Penh. “It’s very hard to talk about social media. Sometimes people post fake news on Facebook and sometimes people post true news, so it has advantages and disadvantages,” the 22-year-old activist said. Cambodian Prime Minister Hun Sen often alleges “fake news” to discredit criticism of his ruling Cambodia People’s Party online. He has even threatened that authorities have the technology to track and arrest a Facebook user within six minutes of a post. This has sent a wave of fear and intimidation through Cambodia’s public sphere, where once critical voices have begun to self-censor. Politikoffee is an offline space where Cambodians feel free to debate and voice dissenting views without fear of arrest.  “Before, I used to share and talk a lot about political and social issues on Facebook, but now it’s a little bit scary to talk about these sensitive issues because I’m afraid I’m going to get in trouble,” Meng said. Internet censorship Cambodia’s government monitors social media. Last May, Cambodia’s Ministry of Posts and Telecommunications, Ministry of Interior and Ministry of Information, issued a regulation to monitor Facebook. The government stated that it wants to control information that is deemed to “threaten the defence and security of the nation, relations with other countries, the economy, public order, and discriminates against the country’s customs and traditions.” The Cambodia Center for Independent Media stated in its 2017 report that seven Facebook users were either arrested or sought by authorities for sharing information and opinions on the social media platform. In 2018, an election year, the number is unknown. “The directive was actually released after they were already identifying, monitoring, charging and imprisoning people,” said Naly Pilorge, director at LICADHO, a human rights monitoring group in Cambodia. During the election in July, 17 news websites – including RFA, VOA and Cambodia Daily (already closed down in 2017) – were ordered offline for 48 hours. Critics believe internet censorship is intended to stop outlawed Cambodia National Rescue Party supporters inside the country from sharing, liking or commenting on election boycott campaigns. “The directive came afterwards to legalise what they were doing in practice already. And it changed the habits of the average [social media] user,” Pilorge added. “The people online that we interact with, we see that there are differences. Definitely people are afraid, hesitant, paralysed. Ourselves included. We’re cautious.” In the lead-up to this year’s election, all independent media was shut down. The main opposition leader was jailed for alleged treason. Two former Radio Free Asia reporters and an Australian filmmaker were jailed for alleged espionage. Several human rights and political activists languish inside Cambodia’s prisons – guilty until proven innocent according to LICADHO. “What you’ve seen over the past year and a half is, for example, a minister or the prime minister decides a post is critical or is unacceptable and will immediately denounce a Facebook post,” Pilorge said. “Within 48 hours this individual is being arrested, charged, imprisoned in pre-trial detention and sometimes convicted.” Increasing regulation  Though the election is over, censorship online is prevalent. Prime Minister Hun Sen was re-elected last month in a vote criticised by the UN as fundamentally flawed. “If the situation for freedom of expression worsens, maybe we will have something that we can do together in order to inform [Cambodians] which tool or application they can use without getting into any trouble,” Meng said. Cambodian digital security trainer Moses Ngeth teaches journalists, activists and human rights campaigners how to secure accounts, and protect data online.  “I train them how to do very basic device security for smartphones, password protection. I tell them to be careful when posting something to social media and not to share any personal information,” he said.  Ngeth believes this new mandate will give the ruling CPP legitimacy to pass its much-anticipated draft cybercrime law. “People cannot talk on the radio, or on television. It leaves only Facebook. That’s why they increased regulation of social media,” Ngeth said. Cambodians can still be arrested, charged, jailed or fined for Facebook posts under criminal defamation, royal defamation laws, or incitement. “I think it’s natural to have fear, but when I see someone is arrested for saying something on social media I don’t feel comfortable. I think that people should feel free to express themselves,” said Kounila Keo, a Cambodian blogger and communications consultant. Prime Minister Hun Sen has amassed over 10 million followers on Facebook. Sam Rainsy, the exiled former CNRP leader who ran in the 2013 elections, claims that many are not even Cambodian and may be fake online profiles generated abroad – an accusation the prime minister refutes. “What [the prime minister] said … ‘When you post, I can know the location’ – it’s one of the funniest things I’ve heard from him,” Ngeth said. “Using Facebook to know the location, it’s not possible,” Ngeth said. Prime Minister Hun Sen and members of the CPP are using Facebook to bypass traditional news media such as newspapers, radio and television, viewed as hostile to the government, to reach Cambodians directly with their messages. “The prime minister and other public figures campaign on Facebook,” said Ngeth. We're not doing anything to harm society. We're doing it to make society a better place, especially for youth to be able to share ideas and contribute. SAMOEURTH SEAVMENG, KNOWN AS MENG, ACTIVIST Back at the Politikoffee debate, the upcoming cybercrime law is considered for discussion in a future forum. Meng wants members to be able to communicate online without being punished for spreading “fake news” for commenting on the draft law. “Now we’re thinking about [developing] a new tool, or a new kind of app, that we can be sure will be safe for us to talk about any issue because we mostly discuss politics,” Meng said. “We’re not doing anything to harm society. We’re doing it to make society a better place, especially [for] youth to be able to share ideas and contribute.” Original Link: https://www.aljazeera.com/features/2018/8/23/i-used-to-talk-about-politics-on-facebook-but-now-its-scary

ក្រុម​កាហ្វេ​នយោបាយ​បើក​គេហទំព័រ​ឲ្យ​យុវជន​សរសេរ​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​សេរី

Cambodian leader's love-hate relationship with Facebook

As Demographics in Cambodia Shift, Youth Seek Political Change

With connectivity boom, Cambodia's political battles shift online